Kirjoittaja Aihe: HYBRIDIKESKUS: VEROVAPAANA, LAKIEN YLÄPUOLELLA !!!!!!!!!  (Luettu 427 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa sylettää !!!

 • Kunniajäsen
 • *****
 • Viestejä: 2661
HYBRIDIKESKUS: VEROVAPAANA, LAKIEN YLÄPUOLELLA !!!!!!!!!
« : ſyyskuu 10, 2017, 09:44:18 ip »
 •   0
 • Tämä NATON establismentti on ensinnäkin veroita vapaa, henkilöstöä myöten ja kaiken lisäksi täysin vailla minkäänlaista vastuuta oikeudellisesti, eli voivat rötöstellä ja tehdä rikoksia missä määrin tahansa ja suomen viranomaisilla ei ole mitään sanomista, eikä oikeutta tutkia keskuksen tekemisiä millään lailla !!!!

  Jälleen kerran JUHA SIPILÄ JA HALLITUS OSOITTAVAT VARSIN SELKEÄSTI, MIKÄ HEIDÄN ASENTEENSA ON SUOMEA JA SUOMALAISIA KOHTAAN !!!!!!!!!!!

  TÄLLÄ LAILLA SUOMI ON ALISTETTU TÄYSIN NATON KÄSIKASSARAKSI OMALLA MAALLAAN !!!!!!

  LAIN MUKAAN SUOMEN VIRANOMAISILLA EI OLE MINKÄÄNLAISTA OIKEUTTA TUTKIA TAI PÄÄSTÄ SISÄÄN KESKUKSEN TILOIHIN MUTTA Loukkaamattomuutta koskevia säännöksiä täydentäisi 4 momentti, jossa säädettäisiin, että Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oikeus ryhtyä kohtuullisessa määrin suojelemaan hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estämään sen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen.

  ARVON LOUKKAAMISEEN !!!!

  NATO ON NYT VIRALLISESTI SUOMEN SISÄLLÄ VAKOILEMASSA SUOMALAISIA !!!!!

  SILLÄ LAILLA SIPILÄ JA HALLITUS. OLETTE NYT MYYNEET SUOMEN NATON KÄSIKASSARAKSI KOKONAAN !!!!!!!!!!!!!!!!!

  5 §.Hybridiosaamiskeskuksen lainkäytöllinen koskemattomuus. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan hybridiosaamiskeskukselle säädettäväksi Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus. Hybridiosaamiskeskus voisi yksittäistapauksessa kuitenkin luopua koskemattomuudesta.

  Lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevat määräykset ovat tavanomaisia kansainvälisessä käytännössä esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen perustamis- tai isäntämaasopimuksissa ja niillä pyritään turvaamaan järjestön toimintaa. Lainkäytöllisen koskemattomuuden säätäminen on perusteltua ottaen huomioon hybridiosaamiskeskuksen toiminta ja tehtävät liittyen hybridiuhkiin. Hybridiosaamiskeskuksen toiminta on myös monin tavoin verrannollinen kansainvälisen järjestön toimintaan. Sen toimintaan osallistuvat valtioiden hallitusten edustajat ja toiminta rahoitetaan osallistuvien maiden osallistumismaksuilla.

  Hybridiosaamiskeskuksella olisi koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden Suomessa. Lainkäytöllinen koskemattomuus merkitsisi hybridiosaamiskeskuksen ja sen omaisuuden vapautusta kaikesta, lähinnä siviili- ja hallinto-oikeudellisesta tuomiovallasta Suomen lainkäyttöpiirissä. Koskemattomuus on riippumaton omaisuuden sijaintipaikkaan tai haltijaan nähden Suomen valtion alueella. Hybridiosaamiskeskus voisi yksittäistapauksessa nimenomaisesti luopua lainkäytöllisestä koskemattomuudesta. Luopuminen ei kuitenkaan koskisi täytäntöönpanotoimia, vaan niistä luopuminen edellyttäisi erillistä päätöstä.

  Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että hybridiosaamiskeskuksen tilat ja omaisuus olisivat vapautetut myös pakkotoimista Suomessa. Käytännössä hybridiosaamiskeskuksen toimitiloihin ei voisi kohdistaa Suomen lainsäädännössä tarkoitettuja turvaamistoimia, kuten takavarikkoa. Hallinnollisista pakkotoimista vapautus koskisi esimerkiksi uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetyn uhkasakon määräämistä.

  6 §.Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että hybridiosaamiskeskuksen toimitilat olisivat loukkaamattomat ja johtajan välittömässä valvonnassa. Myös toimitilojen loukkaamattomuutta suojaava määräys on yleinen kansainvälisten järjestöjen isäntämaasopimuksissa. Hybridiosaamiskeskuksen osalta vastaavantyyppisen säännöksen sisällyttämistä kansalliseen lakiin on pidetty tarpeellisena keskuksen toiminnan luonteen vuoksi. On todennäköistä, että hybridiosaamiskeskuksen tiloissa käsiteltäisiin myös salassa pidettäviä tietoja, joiden käsittelystä sovittaisiin tietoja luovuttavien tahojen kanssa erikseen.

  Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että johtaja vastaisi hybridiosaamiskeskuksen turvallisuudesta keskuksen toimitiloissa. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä olisi pääsy hybridiosaamiskeskuksen toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön nimenomaisella suostumuksella. Tästä huolimatta tilanteessa, jossa nopeat suojelutoimet olisivat tarpeen, kuten tulipalon tai muun hätätilan sattuessa, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oikeus ryhtyä kohtuulisiin toimenpiteisiin suojellakseen keskuksen henkilökuntaa ja toimitiloja.

  Loukkaamattomuutta koskevia säännöksiä täydentäisi 4 momentti, jossa säädettäisiin, että Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oikeus ryhtyä kohtuullisessa määrin suojelemaan hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estämään sen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen. Hybridiosaamiskeskus ja viranomaiset voisivat tehdä tarkoituksenmukaista yhteistyötä turvallisuutta koskevissa asioissa esimerkiksi valmistellessaan sisäisiä turvallisuusmääräyksiään ja -menettelyjään. Hybridiosaamiskeskus voisi neuvotella asianomaisten Suomen viranomaisten kanssa varmistaakseen turvallisuustoimintojen mahdollisimman tehokkaan ja toimivan suorittamisen.

  7 §.Arkiston loukkaamattomuus. Hybridiosaamiskeskuksen toiminta huomioon ottaen, keskuksen arkisto olisi syytä säätää loukkaamattomaksi. Kaikki hybridiosaamiskeskukselle kuuluva tai sen hallussa oleva tieto sen muodosta riippumatta olisi loukkaamatonta Suomessa. Kyse voi olla esimerkiksi asiakirjoista, valokuvista ja tallenteista. Suomen alueella hybridiosaamiskeskuksen arkisto olisi loukkaamaton muuallakin kuin keskuksen tiloissa. Loukkaamattomuus käsittäisi sekä julkisen että salassa pidettävän tiedon.

  8 §.Viestintä. Kaikki hybridiosaamiskeskuksen toimintaa koskevat keskukselle tai sen henkilöstölle osoitetut tai näiden lähettämät viestit olisivat loukkaamattomia. Niitä ei saisi ennakkotarkastaa eikä niiden yksityisyyteen saisi muutoinkaan puuttua.

  9 §.Verovapaus. Pykälässä säädettäisiin hybridiosaamiskeskuksen verovapaudesta välittömien verojen osalta. Kansainvälisille järjestöille myönnetään tyypillisesti toimintansa osalta vapautus sijaintivaltionsa verotuksesta. Jos perustumistapana on kansainvälinen järjestö, otetaan verovapaudesta yleensä määräys joko perustamissopimukseen tai järjestön ja isäntävaltion väliseen isäntämaasopimukseen. Edellä 1 §:n perustelujen yhteydessä mainitun NOPEF:n osalta verovapaudesta on säädetty tuloverolain (1535/1992) 20 § 1 momentin 1-kohdassa. Myös hybridisaamiskeskuksen osalta vapautus olisi tarkoituksenmukainen ja siitä säädettäisiin tässä hybridiosaamiskeskusta koskevassa laissa, johon on koottu keskuksen toiminnan kannalta tarpeelliset erioikeudet ja vapaudet.

  Ja tottahan perustuslakivaliokunta on myös tehnyt myyräntyönsä, että keskus voidaan perustella, vaikka se olisi kuinka pahasti vasten suomen ja suomalaisten etuja, ELI JÄLLEEN KERRAN PERUSTUSLAIKIVALIOKUNTA KÄÄNTYI SUOMEA JA SUOMALAISIA VASTAAN !!!!!!!!


  Perusoikeudet eivät yleensä ole ehdottomia, vaikka perusoikeussäännös olisi kirjoitettu oikeuden turvaavaan muotoon ja vaikka säännös ei sisältäisikään sääntelyvarausta tai muuta lakiviittausta. Tällöin kysymys perusoikeuden rajoittamisesta ratkaistaan perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten oppien mukaisesti. Rajoitussääntelyn tulee olla paitsi hyväksyttävää myös painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa (PeVL 34/2014 vp).

  Ehdotus laiksi «Euroopan» «hybridiuhkien» «torjunnan» «osaamiskeskuksesta» sisältää säännökset, joilla keskukselle annetaan julkisen oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Lisäksi laissa säädettäisiin muun muassa hybridiosaamiskeskuksen tehtävistä, toimielimistä ja henkilöstöstä, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, toimitilojen, arkistojen ja viestinnän loukkaamattomuudesta, henkilöstön asemasta sekä rahoituksesta.

  Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan hybridiosaamiskeskus olisi julkinen oikeushenkilö. Hybridiosaamiskeskuksella olisi tehtäviensä suorittamista ja tarkoitustaan varten Suomessa oikeuskelpoisuus. Yhteisön, organisaation tai vastaavan oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp).

  Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia (PeVL 64/2010 vp). Perustuslakivaliokunta onkin vakiintuneesti todennut, ettei yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (PeVL 1/2006 vp ja 64 /2010 vp).

  Lakiehdotuksen 5 §:ssä säädettäisiin hybridiosaamiskeskuksen lainkäytännöllisestä koskemattomuudesta. Se merkitsee hybridiosaamiskeskuksen ja sen omaisuuden ja varojen vapautusta kaikesta, lähinnä siviili- ja hallinto-oikeudellisesta tuomiovallasta Suomen lainkäyttöpiirissä. Omaisuuden vapautus pakkotoimista koskee erilaisia hallinnollisia ja prosessuaalisia pakkokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä. Lain 6 §:ssä säädetty hybridiosaamiskeskuksen tilojen ja 7 §:ssä säädetty arkiston ja asiakirjojen loukkaamattomuus sekä 8 §:ssä säädetty viestinnän loukkaamattomuus poikkeavat paikkaan kohdistuvan etsinnän ja takavarikon osalta Suomen lainsäädännöstä. Hybridiosaamiskeskuksen tilojen koskemattomuus ei kuitenkaan estä Suomen toimivaltaisia viranomaisia ryhtymästä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen keskuksen henkilöstä ja tiloja hätätilanteen sattuessa.

  Lakiehdotuksen 10 §:ssä säädettäisiin hybridiosaamiskeskuksen johtokunnan jäsenten, johtokunnan puheenjohtajan, johtajan ja henkilöstön lainkäytöllisestä koskemattomuudesta heidän tehtävänsä perusteella antamien suullisten ja kirjallisten lausuntojen sekä tehtävänsä perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta.

  Lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevat määräykset ovat tavanomaisia kansainvälisessä käytännössä esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen perustamis- tai isäntämaasopimuksissa. Hybridiosaamiskeskuksen sekä sen johtokunnan jäsenten, johtajan ja henkilöstön lainkäytöllistä koskemattomuutta tehtäviensä osalta voidaan perustella hybridiosaamiskeskuksen toiminta ja tehtävät huomioiden. Hybridiosaamiskeskus on monin tavoin verrannollinen kansainvälisen järjestön toimintaan. Sillä on oma itsenäinen organisaatio, sen toimintaan osallistuvat valtioiden hallitusten edustajat, sen toiminta rahoitetaan osallistuvien valtioiden osallistumismaksuilla ja sen tehtävä on kansainvälinen.

  Lainkäytöllistä koskemattomuutta rajaa sen soveltamistavoite; koskemattomuus myönnettäisiin vain hybridiosaamiskeskuksen edun mukaisesti, eikä henkilöiden henkilökohtaisen edun vuoksi. Lisäksi keskuksella olisi oikeus peruuttaa vapautus, kun koskemattomuus haittaisi lainkäyttöä ja kun koskemattomuudesta voitaisiin luopua ilman, että siitä olisi haittaa keskuksen toiminnalle. Vapautus ei myöskään koskisi henkilöstön liikennerikoksia, eikä keskuksen henkilöstön omistaman tai ajaman moottorineuvon aiheuttamaa vahinkoa.

  Edellä selvitetyn perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta ei johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Ehdotetut säännökset lainkäytölliseksi koskemattomuudeksi voidaan nykyisessä yhteiskunnallisessa viitekehyksessä katsoa perustelluiksi perustuslain 6 §:n 1 momentin suhteen erityisesti otettaessa huomioon säännöksissä säädetyt rajaukset koskemattomuudelle.

  Linkki.
  http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170059?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20Euroopan%20hybridiuhkien%20torjunnan%20osaamiskeskuksesta

  Linkki.
  http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170417

   

  Tippaajia: ####

  Sinun antamiasi: #### Umk

  Muiden tipit: #### Umk

  Tipit yhteensä: #### Umk

  Send bitcoins to
  Summa:
  Umk (minimi 0.2, maksimi 2, käytettävissä 0 Umk)
  Kommentti: